Steun ons en help Nederland vooruit

Raadsvergadering 5/6/2014

Hieronder vind u een kort verslag van de raadsvergadering van 5 juni 2014 en de standpunten die D66 daar heeft ingenomen.

De volledige agenda en alle stukken vind u in het Raadsinformatiesysteem op de website van de gemeente

Hamerstukken

Er staan geen hamerstukken geagendeerd voor deze vergadering

Bespreekpunten

De volgende bespreekpunten zijn gepland voor deze vergadering. Na afloop van de vergadering zal D66 haar ingenomen standpunten op deze pagina toelichten.

11. RvS inzake vernieuwbouw Elde college

Hier lag geen raadsvoorstel, maar een notitie voor. D66 heeft in het debat duidelijk gemaakt dat goede huisvesting het Elde college voor onze fractie van groot belang is. Huisvesting die klaar ismvoormde toekomst en waar de leerlingen zich kunnen omtplooien. Wel vind de fractie van D66 het van groot belang dat het Elde college en de gemeente samen optrekken, ook waar het gaat om de bekostiging van de nieuwbouw.

12. RvS tot vaststelling grondexploitaties en herziening Meerjarenprogramma Grondbedrijfsfunctie

13. RvS tot vaststelling Jaarrekening en Jaarverslag 2013

14. RvS tot vaststelling van de Kadernota 2014

De jaarrekening, kadernota en meerjarenprogramma grondbedrijfsfunctie zijn integraal behandeld. D66 heeft haar zorgen geuit over de financiele situatie waarin de gemeente verkeerd. D66 is blij met de keuze die het college maakt voor een kerntakendiscussie. Een discussie over echte, fundamentele keuzes over de rol van de gemeente. D66 heeft haar visie over die rol, haar visie op de samenleving gedeeld met de raad en het college en hoopt dat het college deze visie in het achterhoofd houdt bij het voeren van de kerntakendiscussie. D66 heeft, in aanvulling op de opermkingen van de fractie van PPA, het college ook in overweging gegeven om bij het uitvoeren van facilitair grondbeleid inkomsten te genereren voor het uitvoeren van die kerntaken, bijvoorbeeld via een accomodatiefonds.

Dorpsgoed heeft een motie ingediend waarin zij het college verzocht om de kerntakendiscussie te versnellen.. D66 kiest voor zirgvuldigheid. Haastige spoed is zelden goed. Wij hebben dan ook tegen de motie gestemd. De motie is verworpen met 13 stemmen tegen, 8 voor.

De PvdA heeft een motie ingediend waarin zij om duidelijkheid vraagt over topinkomens bij verbonden partijen. Deze motie is door de voltallige fractie van D66 gesteund. De motie is aangenomen met 13 stemmen voor, 8 tegen.

15. RvS begrotingen 2015 en jaarrekeningen 2013 van de verbonden partijen

De stukken zijn integraal goedgekeurd. Er is geen debat gevoerd.

16. Motie vreemd aan de orde van de dag VVD

De fractie van de VVD diende een motie in rond de verkeersveiligheid in de schoolzone aan de Kerkwijk in Berlicum. In de motie riep de VVD op tot het plaatsen van rubberen drempels, in sfwachting van een definitieve oplossing. De wethouder heeft naar aanleiding hiervan toegezegd om de veiligheid in schoolzones op korte termijn onder de loep te nemen. D66 was tevreden met de toezeggingen van de wethouder en heeft de motie niet gesteund. De motie is, na diverse wijzigingen, verworpen met 20 stemmen tegen, 1 v00r.

Vragenuurtje

Ervis geen gebruik gemaakt van het vragenuurtje.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018