Steun ons en help Nederland vooruit

Raadsvergadering 24/4/2014

Hieronder vind u een kort verslag van de raadsvergadering van 24 april 2014 en de standpunten die D66 daar heeft ingenomen.

Hamerstukken

– RvS tot vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Middelrode-Milrooijseweg 1ste herziening’.
– RvS tot herbenoeming voorzitter Rekenkamercommissie P. van Steenoven.

D66 kon met beide voorstellen instemmen en heeft geen verdere bespreking van deze punten gevraagd. Beide voorstellen zijn als hamerstuk aangenomen.

Bespreekpunten

1. RvS vaststellen aantal wethouders en de gezamenlijke tijdbestedingsnorm

D66 heeft ingestemd met de norm van 2,5 FTE in de verdeling 1,0 – 0,8 – 0,7

2. RvS benoeming en beëdiging wethouders

Er is schriftelijk gestemd. Conform artikel 31 van de gemeentewet is een stemming “over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen” geheim. Het is ons dus helaas niet toegestaan om u mede te delen hoe er door onze raadsleden is gestemd.

Alle voorgedragen wethouders zijn benoemd: Ed Matthijssen (PPA, 20 van de 21 stemmen), Koos Loose (De Gestelse Coalitie, 14 van de 21 stemmen) en Alexander van den Dungen (D66, 20 van de 21 stemmen).

3. RvS benoeming vertegenwoordigers in diverse Gemeenschappelijke Regelingen
4. RvS tot benoeming 1e en 2e plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad
5. RvS benoeming raadsleden tot lid van de Rekenkamercommissie.
6. Raadsvoorstellen tot benoeming van steunfractieleden voor diverse raadsfracties.

Voor alle vier genoemde voorstellen geldt dat D66 geen schriftelijke stemming heeft verlangd en dat alle voorstellen bij acclamatie zijn aangenomen.

 Vragenuurtje

D66 heeft geen gebruik gemaakt van het vragenuurtje. Door PvdA is wel een vraag aan wethouder van den Dungen (D66) gesteld met betrekking tot de toekomstige fietsroute Berlicum-‘s-Hertogenbosch via het Aaveld. Zij stelden de volgende vragen:

1. Erkent het college de Aaveldroute als onderdeel van het in mei 2013 raadsbreed vastgestelde  fietsroutenetwerk ?
2. Op welke wijze neemt het college haar verantwoordelijkheid om zich er op korte termijn sterk voor te maken de verbinding Aaveld-Nijvelaar alsnog te realiseren?
3. Zowel Provincie (N279-ontwerp), Waterschap (dynamisch Beekdal) als gemeente (fietsroutenetwerk, plan Beekveld) zijn partij als veroorzaker van het probleem. Op welke wijze gaat u ervoor zorgen hen ook bij de oplossing te betrekken?
4. Mogen wij verwachten dat u het Waterschap een en ander schriftelijk kenbaar maakt als reactie op het inrichtingsplan?

Door de wethouder is geantwoord dat het college de route erkent (1), haar verantwoordelijkheid neemt door met waterschap en provincie in gesprek te gaan (2), pas akkoord zal gaan met de voorgenomen werkzaamheden nadat er een akkoord is over deze route of een volwaardig alternatief (3) en dat het college deze visie schriftelijk kenbaar zal maken aan het waterschap (4).

De fractie van D66 is tevreden over het antwoord van de wethouder en zal toezien op een realisatie van deze route. De vraagsteller (Jan Pieter Vermeulen, PvdA) was tevreden met de beantwoording.

VVD en PvdA waren voornemens een vraag te stellen over de jongerenplek in Berlicum. Deze vraag is door het college schriftelijk beantwoordt en dit antwoord is door beide partijen afdoende bevonden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018