Steun ons en help Nederland vooruit

Raadsvergadering 15/5/2014

Hieronder vind u een kort verslag van de raadsvergadering van 15 mei 2014 en de standpunten die D66 daar heeft ingenomen.

Schriftelijke vragen

D66 heeft op 9 mei 2014 schriftelijke vragen gesteld rondom agendapunt 9, de vaststelling van het bestemmingsplan Beekveld. De vragen hebben betrekking op de routes voor snelverkeer van en naar de nieuwe wijk en op de wijzigingsbevoegdheden voor de verdere fasen van het plan.

Bekijk hier onze schriftelijke vragen en de antwoorden van het college

Insprekers

Vier burgers hebben gebruik gemaakt van het spreekrecht. Alle vier spraken zij in over het voorliggende ontwerp bestemmingsplan Beekveld. Twee sprekers waren voorstander van het plan, twee sprekers tegenstander. D66 heeft aandachtig naar de sprekers geluisterd. Ook hebben we in de afgelopen periode gesproken met zowel voor- als tegenstanders van het plan. In de aanloop naar dit besluit, een proces dat al enkele jaren speelt, hebben we ons in de materie en de standpunten van zowel voor- als tegenstanders verdiept. De sprekers gaven gezamelijk een goede samenvatting van de informatie die we in die periode tot ons hebben genomen. Onze fractie vond dit erg prettig en wil de insprekers hiervoor graag bedanken. Er kwam echter geen nieuwe informatie uit naar voren en er was voor D66 dan ook geen reden om haar standpunt te herzien.

Hamerstukken

Er staan geen hamerstukken geagendeerd voor deze vergadering

Bespreekpunten

De volgende bespreekpunten zijn gepland voor deze vergadering. Na afloop van de vergadering zal D66 haar ingenomen standpunten op deze pagina toelichten.

– RvS tot behandeling bezwaarschrift tegen het besluit van 12 september 2013 tot weigering van medewerking aan herziening bestemmingsplan buitengebied t.b.v. realisatie woningen aan Spekstraat 12 in Den Dungen.

D66 heeft voor het raadsvoortel gestemd. Het besluit om deze ontwikkeling niet door te laten gaan is genomen door de vorige raad. D66 ziet geen reden om aan dat besluit te tornen. Het advies van de commissie rechtsbescherming geeft ons hierin ook houvast: de commissie is van mening dat het besluit juridisch correct genomen is.

– RvS vaststelling bestemmingsplan Beekveld Berlicum.

U kunt het ontwerp bestemmings plan interactief inzien op ruimtelijkeplannen.nl of alle stukken integraal downloaden.

D66 heeft voor het raadsvoorstel gestemd. Wel hebben wij zowel voorafgaand als tijdens de raadsvergadering een aantal vragen gesteld aan het college. De schriftelijke vragen vind u hierboven. De mondelinge vragen tijdens de raadsvergadering betroffen onder andere de afwikkeling van het bouwverkeer, de rol van de gemeenteraad bij de volgende fase(n) van het plan, de impact voor een aantal woningen en de duurzaamheidsambitie voor de te bouwen woningen.

Naar aanleiding van onze vragen heeft de wethouder de volgende antwoorden gegeven cq toezeggingen gedaan:

1. Bij de uitvoering zal de toevoerroute voor bouwverkeer goed worden bekeken en waar mogelijk de Hoogstraat worden ontlast.

De suggestie van D66 was om bouwverkeer zoveel mogelijk via de Runweg en de weg Beekveld langs het industrieterrein te laten lopen. Een tijdelijke route via het industrieterrein is volgens ons wellicht ook mogelijk door een tijdelijke aanpassing van de aansluiting Overbeeke/Beekveld.

2. De gemeenteraad zal geinformeerd worden  voordat het college gebruik maakt van de wijzigingsbevoegdheden in het plan en start met een volgende fase. Dit punt is ook genoemd door andere fracties en een motie van de PvdA hierover is door het college overgenomen.

3. De wethouder heeft de situatie rond de woningen aan de Mariendaal verduidelijkt. D66 denkt dat het plan op deze plek de grootste impact heeft op bestaande woningen. De afstand van bouwvlak tot huidige woningen is slechts 5 meter en het verschil in hoogte tussen een eengezinswoning van ruim 3 etages en de bestaande patio bungalows is groot. D66 denkt dat zorgvuldigheid hier bij de uitvoering van groot belang is om de inbreuk op de privacy van deze bewoners te minimaliseren. De extra aandacht van het college hiervoor stellen we dan ook op prijs en we zullen in de aankomende jaren toezicht blijven houden op de situatie als deze zich ontwikkelt.

4. D66 vroeg extra aandacht voor duurzaamheid. Met name de EPC normen waaraan bouwplannen getoetst worden hebben onze aandacht. Per 1 januari gaat deze norm van 0,6 naar 0,4, wat betekent dat woningen dan 1/3 minder energie moeten gaan gebruiken. D66 wil graag dat alle bouwplannen in deze wijk getoetst worden aan de nieuwe, scherpere norm. De wethouder gaf aan dat toetsing pas plaats kan vinden nadat het bestemmingsplan definitief is. Naar alle verwachting zal dit, in combinatie met een gang naar de Raad van State, niet voor 31 december van dit jaar zijn. Dat stelt ons enigzins gerust. Wat de fractie van D66 betreft had de strengere norm echter ook al in het ontwerp bestemmingsplan mogen staan, zodat het tijdspad waarop het plan definitief wordt geen invloed zou hebben op de toetsing aan EPC normen. Wij hebben gepleit voor meer aandacht voor duurzaamheid en veel meer ambitie bij toekomstige bestemmingsplannen.

D66 heeft tegen de amendementen van PvdA en Dorpsgoed gestemd. Deze amendementen hadden betrekking op de extra (derde) aansluiting voor de wijk in de tweede fase. Daarbij hebben we wel aangegeven dat we de voorstellen sympathiek vonden. D66 is echter van mening dat er voldoende waarborgen hierover zijn gegeven door het college in de beantwoording van onze vragen. Als deze verbinding in de toekomst toch nodig blijkt te zijn dan is en blijft dat altijd een optie.

Het CDA kwam met een motie. Hierin wilden zij de volledige herinrichting van de Hoogstraat regelen. D66 vind ook dat een sympathiek idee en heeft ook zelf in de afgelopen jaren ook al vaak ideeën hierover geopperd. Het is echter geen onderdeel van de besluitvorming rond het plan Beekveld en de financiële consequenties zijn zodanig dat een dergelijk voorstel meer voorbereiding nodig heeft en niet in een motie geregeld kan worden.

– RvS tot vaststelling Intentieverklaring Raad in Ontwikkeling

D66 heeft voor dit raadsvoorstel gestemd. Onze fractie heeft haar complimenten gegeven aan de intentieverklaring  die hier voorlag. D66 heeft aangegeven voorstander te zijn van spreektijd. Dit is in het document al genoemd als optie. D66 wil graag meer ruimte voor transparantie en burgerparticipatie.

Vragenuurtje

Er is door geen van de fracties gebruik gemaakt van het vragenuurtje.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018