Steun ons en help Nederland vooruit

Raadsvergadering 13/11/2014

Hieronder vind u een kort verslag van de raadsvergadering van 13 november 2014 en de standpunten die D66 daar heeft ingenomen.

De volledige agenda en alle stukken vind u in het Raadsinformatiesysteem op de website van de gemeente

Vragenuurtje

De fractie van het CDA heeft een aantal vragen gesteld over de ontwikkelingen rond de Aldi in Berlicum. Zij brachten een vergunningsaanvraag voor het adres Milrooijseweg 49 in verband met de Aldi. De wethouder gaf aan hiervan niet op de hoogte te zijn. Wordt uitgezocht.

De wethouder gaf voorts aan dat er geen verdere ontwikkelingen bekend zijn over tijdelijke vestiging van de Aldi of de vestiging van een derde supermarkt.

Hamerstukken

– Benoeming hr. W. van Deursen tot lid van de Rekenkamercommissie

De fractie van D66 feliciteert Dhr. van Deursen met zijn benoeming.

– Raadsvoorstel tot instelling van een werkgeverscommissie voor de griffie

Het raadsvoorstel is met algemene stemming aangenomen

– Raadsvoorstel tot vaststelling controleprotocol jaarrekening 2015

Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

Bespreekpunten

De volgende bespreekpunten zijn besproken op deze vergadering:

10. Raadsvoorstel tot instemming met jaarrekening 2013, begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016-2018 van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN ).

D66 heeft bij dit punt aangegeven dat zij de procesgang rond de begroting 2015 onacceptabel vind. De begroting is pas aan de raad toegezonden nadat deze was vastgesteld door het algemeen bestuur van de omgevingsdienst. Dat is im strijd met hetgeen gesteld is in artikel 35 van de wet gemeenschappelijke regelingen. Het excuus dat het een omgevingsdienst in oprichtingsfase is vinden wij erg magertjes. We hebben de wethouder dan ook gevraagd hoe hij hier tegenaan kijkt en hoe hij in de toekomst waarborgt dat stukken wel op tijd bij deze raad liggen. Zodat de democratie zijn werk kan doen. De wethouder geeft aan de de cyclus in de aankomende jaren conform wet en afspraak moet gaan verlopen. Op de vraag of er hierdoor preventief toezicht is aangezegd door de minister geeft de wethouder aan dat dat voorzover hem bekend niet het geval is.

Verder kijkt onze fractie uit naar de jaarrekening over 2014 en de begroting 2016. Op basis hiervan zal het totale plaatje over de financien van deze (nieuwe) gemeenschappelijke regeling duidelijk moeten worden.

11. Raadsvoorstel tot vaststelling subsidieplafond 2015

D66 heeft bij dit punt haar zorgen geuit over de aansluiting van de begroting op de realiteit. Door het activeren van onbesteedde bedragen in het ene boekjaar en dat doorschuiven via een egalisatiereserve naar een volgend boekjaar is er geen directe koppeling meer tussen de begroting in een boekjaar en de werkelijk toegezegde en uitgekeerde subsidies in datzelfde boekjaar. D66 pleit voor eenvoud en transparantie voor wat betreft de begroting. 1 miljoen begroten is wat ons betreft ook 1 miljoen uitgeven. Dit punt wordt meegenomen door de wethouder financiën en de werkgroep ombouw begroting.

Daarnaast heeft D66 een <a href=””>motie ingediend</a> waarin wij het college verzoeken om (weer) een openbaar subsidieregister in te stellen op de website van de gemeente. Zodat iedere burger te allen tijde kan inzien waar gemeenschapsgeld aan wordt besteed.

12. Raadsvoorstel tot vaststelling verbeterplan MUA-aanvraag (Meerjarige aanvullende uitkering)

De wethouder deelt voorafgaand aan dit punt mee dat er ontwikkelingen zijn.

Er is een gewijzigde versie van het verbeterplan dat inmiddels de goedkeuring heeft gekregen van het ministerie. In een korte schorsing wordt een raadsinformatieavond gehouden waarin de wethouder de inhoud toelicht.

D66 heeft bij dit punt aangegeven dat wij graag meer focus zien op voorkomen in plaats van bestraffen als het gaat om uitkeringsfraude. Ofwel: alles er aan doen om te zorgen dat er niet te veel geld wordt betaald. Er ligt in het verbeterplan heel veel focus op het terughalen van te veel betaalde gelden. Die situatie ontstaat echter in veel gevallen onbewust. Mensen die – om wat voor reden dan ook – te veel geld krijgen uitgekeerd. Achteraf terughalen is voor beide partijen slecht: het kost de gemeente veel tijd, moeite en dus geld; De ontvanger die onbewust te veel kreeg heeft het geld vaak al uitgegeven en verkeert over het algemeen niet in een situatie waarin hij of zij het makkelijk kan teurgbetalen.

Verder is het verbeterplan natuurlijk ook namens D66 natuurlijk akkoord.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018