Steun ons en help Nederland vooruit

Raadsvergadering 12 juni 2014

Hieronder vind u een kort verslag van de raadsvergadering van 12 juni 2014 en de standpunten die D66 daar heeft ingenomen.

De volledige agenda en alle stukken vind u in het Raadsinformatiesysteem op de website van de gemeente

Hamerstukken

– Raadsvoorstel vaststellen winkeltijdenverordening Sint-Michielsgestel 2014.

Dit stuk is op verzoek van D66 alsnog behandeld. D66 vond het voorstel onnodig lang en complex. Wij hebben een tweetal amendementen aangeboden:

Het college heeft het voorstel ingetrokken en gaat de amendementen nader bestuderen en komt op de volgende raadsvergadering met een nieuw voorstel.

– Raadsvoorstel vaststelling basistarieven Hulp bij het huishouden 2015

Bij dit stuk is uiteindelijk nog korte inbreng geweest van de PvdA naar aanleiding van technische vragen. Het stuk is ongewijzigd vastgesteld.

Bespreekpunten

De volgende bespreekpunten zijn behandeld op deze vergadering. D66 heeft de volgende standpunten ingenomen:

– Raadsvoorstel papierarm vergaderen gemeenteraad.

D66 heeft haar zorgen geuit over een tweetal zaken rond het voorstel tot het overgaan naar digitaal vergaderen. Onze fractie wil graag dat er voor raadsleden een mogelijkheid blijft bestaan om, op verzoek, specifieke stukken toch op papier te ontvangen. Immers, ieder raadslid is anders en niet iedereen vind het digitaal lezen van stukken even prettig.

Daarnaast wil D66 graag dat er gewerkt wordt naar een situatie zonder afhankelijkheid van een specifieke leverancier of systeem. Dat er gestreefd wordt naar een oplossing op basis van open standaarden, waarbij de overstap tussen dienstverleners te allen tijde mogelijk is. D66 wil ook dat raadsleden vrij blijven in de keuze voor het apparaat waarop ze de stukken willen lezen en pleit dus voor een platform-onafhankelijke oplossing.

D66 zal iemand beschikbaar stellen voor de op te richten werkgroep die dit trajct vorm moet gaan geven.

– Raadsvoorstel vaststellen preventie- en handhavingsplan Drank- en Horeca Wet.

Over dit onderwerp is een lang en uitgebreid debat gevoerd. D66 wil graag dat dit plan in relatie wordt gezien tot een nog vast te stellen paracommerciële verordening en het evenementenbeleid. D66 ziet graag ook bij meldingsvrije evenementen de verplichting om iemand met een SvH verklaring of diploma sociale hygiene aanwezig te hebben.

Het raadsvoorstel is aangenomen.

– Raadsvoorstel vaststelling bestemmingplan Schoolstraat.

De raad was positief over het plan. D66 merkte, net als de fractie van PvdA  op, dat het tijdelijke gebruik van de oude bibliotheek ons zeer goed is bevallen. Wij zouden dergelijk tijdelijk gebruik van gemeentelijk vastgoed dan ook in de toekomst graag herhaald zien.

D66 merkte ook op dat we bij verschillende bestemmingsplannen telkens weer andere regels gelden. D66 pleit voor meer uniformiteit. Zodat burgers in een gelijke situatie ook gelijke rechten hebben. Bijvoorbeeld waar het gaat om de hoogte van erfafscheidingen. De wethouder gaf aan dat hij van mening is dat bestemmingsplannen maatwerk moeten zijn. Dat begrijpt D66, maar sommige verschillen in regelgeving binnen een enkele gemeente zijn natuurlijk lastig uit te leggen.

Het raadsvoorstel is aangenomen.

– Raadsvoorstel tot oprichting van Stichting Agrifood Capital.

Vragenuurtje

Eventuele vragen die in het vragenuur gesteld worden zullen hier worden opgenomen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018