Steun ons en help Nederland vooruit

Raadsvergadering 10/7/2014

Hieronder vind u een kort verslag van de raadsvergadering van <datum> en de standpunten die D66 daar heeft ingenomen.

De volledige agenda en alle stukken vind u in het Raadsinformatiesysteem op de website van de gemeente

Hamerstukken

– Raadsvoorstel verordening winkeltijdenwet

Dit voorstel is doorgeschoven vanaf de vorige raadsvergadering naar aanleiding van opmerkingen van D66. Het toen voorliggende voorstel was ons inziens veel te complex en stond bol van de uitzonderingen. Het college is nu met een nieuw voorstel gekomen waarin zondag geen bijzondere dag meer is. Winkels mogen op zondag precies evenlang open zijn als op elke andere dag van de week. Dat geldt voor iedere winkel, niet alleen voor bepaalde categorien. D66 is tevreden met dit winkeltijdenbesluit. Sint-Michielsgestel staat hiermee op de kaart als gemeente met het meest liberale winkeltijdenbeleid in onze regio.

 

– Raadsvoorstel benoeming steunfractielid voor fractie Dorpsgoed

Mevrouw Pennings is benoemd.

Bespreekpunten

De volgende bespreekpunten zijn gepland voor deze vergadering. Na afloop van de vergadering zal D66 haar ingenomen standpunten op deze pagina toelichten.

– Beschikbaar stellen aanvullend budget restauratie ruine Seldensate

Het college heeft het raadsvoorstel ingetrokken. Er was gezien de subsidieverlening geen noodzaak om dit voorstel door de raad te laten akkorderen.

Het CDA heeft nog een motie aangeboden. Daarin verzocht zij naar een onderzoek om Seldensate verder te gaan ontwikkelen te gaan gebruiken voor kunst- en cultuurprojecten. Gezien de financiele positie van de gemeente is D66 op dit moment geen voorstander van een dergelijk onderzoek. D66 is tevreden met de toezegging van de wethouder over het versterken van de recreatieve positie.

D66 heeft de wethouder gevraagd wat de risico’s zijn dat we niet voldoen aan de subsidievoorwaarden. En daarmee dus wat het risico is dat de gemeente hier extra geld aan moet uitgeven.

De wethouder gaf aan dat het risico 0 is. Daarmee was onze fractie akkoord. Het voorstel is unaniem aangenomen.

De motie van het CDA is verworpen 16 tegen 3. Alleen het CDA stemde zelf voor.

Vragenuurtje

De PvdA heeft een vraag gesteld rondom de mogelijke komst van een Action naar Berlicum.

De wethouder heeft aangegeven dat detailhandel die past binnen het bestemmingsplan mogelijk is. Er loopt een Distributie Planologisch Onderzoek waaruit zal volgen welke behoeften voor welke winkels er zijn. De PvdA maakt zich zorgen over het voorzieningenbeleid en de risico’s die bepaalde winkels vormen voor andere ondernemers.

D66 heeft geen verdere vragen  gesteld aan de PvdA of de wethouder. D66 is van mening dat ondernemers vrij moeten zijn om zich te vestigen, conform de voorwaarden die gesteld zijn in het bestemmingsplan. D66 wil geen specifieke winkels uitsluiten of bevoordelen. De markt zal bepalen of een dergelijke winkel loopt op een bepaalde winkellocatie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018