Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Het recht van burgers om gemeenten uit te dagen!

In onze samenleving ontstaan steeds meer initiatieven van burgers om zelf vorm te geven aan hun fysieke en sociale leefomgeving. Sleutelwoorden zijn ‘eigen regie’ en ‘eigenaarschap’ gekoppeld aan meer verantwoordelijkheid. Als gemeente dienen we te kijken hoe we hier tegenover staan en na te gaan op welke wijze we dit kunnen stimuleren en bevorderen.

D66 heeft een motie ingediend over het “Right to challege” in de gemeenteraad van 15 mei j.l. die met meerderheid van stemmen is aangenomen. Wat betekent dit recht van burgers om gemeenten uit te dagen?

Bewoners en/of wijkbedrijven kunnen door middel van het “Right to Challenge”-principe (idee komt oorspronkelijk uit Engeland) aangeven dat zij bepaalde (bestaande publieke) taken willen overnemen van de overheid. Hier moeten zij wel argumenten voor kunnen aandragen; hoe de uitvoering bijvoorbeeld efficiënter en goedkoper of kwalitatief beter kan.

Het overnemen van taken sluit aan bij de huidige praktijk van zelfwerkzaamheid, zie de geprivatiseerde sportparken, het beheer van de gemeenschapshuizen, afspraken die nu nog op kleine schaal met mensen worden gemaakt over het beheer van de openbare ruimte, of met buurtverenigingen over buurtvoorzieningen zoals de aanleg van een jeu de boules baan, maar ook landschapsbeheer zoals het initiatief van St. Oude Aadal.

De exacte criteria zullen maatwerk zijn en de beoordeling daarvan kan door zowel de gemeente als door bewoners zelf gebeuren. Daarnaast kan zowel aanspraak op het uitvoeren van taken als op de regie / opdrachtgeverschap gemaakt worden. Stel dat buurtbewoners zelf meer zeggenschap willen over een ontwikkeling in hun omgeving dan kunnen zij die zeggenschap opeisen maar ook de uitvoering zelf ter hand nemen. Het is voor burgers belangrijk om zoveel mogelijk draagvlak in hun buurt te creëren voor wat zij willen ‘uitdagen’.

Mochten buurtgenoten of wijkbedrijven nog weinig weten over het “Right to Challenge”-principe dan is het verstandig om daar eerst over te communiceren en vanuit de gemeente te overleggen welke criteria van belang kunnen zijn. Alles is nog pril en in ontwikkeling, dat wil niet zeggen dat burgers moeten afwachten. In tegendeel, er zijn al veel initiatieven die al zijn gestart, zonder het “Right to Challenge”-principe, maar wel in samenwerking met de gemeente en de betrokken partijen.

De aangenomen motie maakt mogelijk dat:

  1. Initiatiefnemers hun uitdaging bekend maken bij de gemeente. De gemeente is dan verplicht daarop te reageren.
  2. De gemeente de uitdagers uitnodigt om hun plan van aanpak te presenteren. De burgers vermelden met welke middelen zij een dienst of taak willen overnemen en hoeveel de kosten daarvan zullen zijn. Daarnaast is het van belang dat de burgers de sociale / maatschappelijke meerwaarde duidelijk benoemen. De dialoog hierover aangaan is een begin. Nu kan er gekeken worden onder welke voorwaarden (publieke) taken en diensten (deels) overgenomen kunnen worden. De inwoners kunnen dan (co)producent worden en beter inspelen op lokale behoeften.

Op 30 juni is een informatieavond om 20.00 uur over de Doe-democratie in het gemeentehuis. Kom dan meeluisteren en meepraten hoe bewoners en/of wijkbedrijven meer verantwoordelijkheid kunnen (over)nemen in hun eigen omgeving.

Voor meer informatie:

Marom Portier

D66 Sint-Michielsgestel

marom@d66gestel.nl

Gepubliceerd op 12-06-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018