Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2014-05-09 Schriftelijke vragen Beekveld

Geachte griffie,

Bijgaand een tweetal schriftelijke vragen van de fractie van D66 ex art 39 reglement van orde.

Deze vragen hebben beide betrekking op agendapunt 9 van de raadsvergadering van 15 mei a.s. Wij zouden beantwoording voor aanvang van de vergadering van 15 mei op prijs stellen.

1.

In de diverse inspraakreacties worden veel zorgen geuit over de enkelvoudige aansluiting van de wijk: alleen in noordoostelijke richting op de Hoogstraat. In de beantwoording van deze inspraakreacties wordt uitgebreid ingegaan op de capaciteit van deze aansluiting en de Hoogstraat. Van die beantwoording hebben wij kennis genomen en deze is ons helder.

Echter, wij vragen ons af of er bij de totstandkoming van het voorliggende bestemmingsplan ook onderzoek gedaan is naar een (tweede of vervangende) aansluiting voor snelverkeer in zuid-westelijke richting, bijvoorbeeld via de weg Beekveld, de Enst of Roijenborg/Uijlenborg, al dan niet in combinatie met de volgende fasen van het plan.

a. Is een dergelijk onderzoek tijdens de totstandkoming van dit plan gedaan?

b. Zoja, wanneer is dit onderzoek gedaan (i), welke opties zijn onderzocht (ii) en wat waren de uitkomsten hiervan (iii)?

c. Kunt u kort aangeven wat de belangrijkste overwegingen waren op basis waarvan besloten is om een dergelijke aansluiting niet op te nemen in het plan?

 

2.

In het voorliggende bestemmingsplan zijn een tweetal zones opgenomen met daarop een wijzigingsbevoegdheid in het kader van de wet ruimtelijke ordening.

Hiermee wordt het, na goedkeuring van het bestemmingsplan, mogelijk dat het college van B&W om, zonder tussenkomst van de raad en zonder de mogelijkheid tot verdere inspraak van burgers, het bestemmingsplan voor beide gebieden wijzigt en daarmee dus invulling geeft aan de volgende fasen van het plan Beekveld.

a. Is deze aanname correct?

In het bestemmingsplan zijn voorwaarden opgenomen over de wijze van deze invulling. De eisen onder 19.1 (a) en (b) en 19.2 (a) en (b) hebben door de zinssnede “dient te passen in” een subjectief toetsingskader. Daarvan kan derhalve gesteld worden dat de beoordeling van deze eisen onderhavig is aan politieke meningsvorming.

b. Bent u het eens met deze stelling?

c. Zoja, is dit een gebruikelijke bevoegdheid bij dergelijke nieuwbouwplannen?

d. Is er binnen onze gemeente eerder gebruik gemaakt van deze constructie in een vergelijkbare situatie? (i) Zoja, waar? (ii)

Met vriendelijke groet,

Roel Bouwman.

Roel Bouwman,
fractievoorzitter D66 Sint-Michielsgestel

Gepubliceerd op 09-05-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018